Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Rekendocent.nl (vertegenwoordig door Bart Lakeman) en een klant waarop Rekendocent.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder klant wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon met wie Rekendocent.nl een overeenkomst heeft afgesloten.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders in overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen klant en Rekendocent.nl, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed, indien laatstgenoemde de inzet van derden noodzakelijk acht.
 4. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien Rekendocent.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekend dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rekendocent.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.
 6. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de internetsite van Rekendocent.nl. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2. Offerte

 1. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over offerte, wordt daar mede onder verstaan aanbieding.
 2. Indien Rekendocent.nl gegevens behoeft van de klant ten behoeve van het opstellen van de offerte, dient de klant deze juist en volledig aan Rekendocent.nl ter beschikking te stellen
 3. Alle offertes van Rekendocent.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Een aanbieding vervalt indien het product of dienst waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Rekendocent.nl kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte vermelde prijs is inclusief en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte dan is Rekendocent.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rekendocent.nl anders aangeeft.
 7. Een gecombineerde of samengestelde offerte verplicht Rekendocent.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de order tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Door Rekendocent.nl opgestelde offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of opdrachten.
 9. Offertes van Rekendocent.nl hebben een maximale geldigheidsduur van 30 kalenderdagen ingaand vanaf de dagtekening.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Rekendocent.nl, komt pas tot stand wanneer Rekendocent.nl een gegeven order of opdracht schriftelijk of elektronisch aanvaard door middel van het verzenden van een orderbevestiging of factuur. Rekendocent.nl gaat ervan uit dat de verzonden orderbevestiging of factuur de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Indien de klant stelt dat dit niet zo is, dan dient de klant binnen twee dagen na dagtekening van de orderbevestiging of factuur de onjuistheden en / of onvolledigheden schriftelijk of elektronisch aan Rekendocent.nl kenbaar te maken.
 2. Door het aangaan van een overeenkomst met Rekendocent.nl, verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Rekendocent.nl op de gesloten overeenkomst.
 3. Op verzoek van de klant kan de overeenkomst elektronisch tot stand komen. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Rekendocent.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.
 4. De overeenkomst wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de overeengekomen verplichtingen, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, dan wel partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwaliteit en / of kwantiteit opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen dat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 2. In geval de wijzigingen te wijten is aan Rekendocent.nl, zullen er geen meerkosten aan de klant worden berekend.

Artikel 5. Opschorting/ontbinding van de overeenkomst

 1. Rekendocent.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 2. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 3. Na het sluiten van de overeenkomst Rekendocent.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. Door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Rekendocent.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 6. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Rekendocent.nl kan worden gevergd.
 7. Indien Rekendocent.nl op basis van het onderhavige artikel lid 1 overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is deze in generlei wijze gehouden tot een vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rekendocent.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Rekendocent.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 9. Indien de ontbinding het gevolg is van het niet nakomen van de verplichtingen van de klant dan is de klant gehouden alle reeds door Rekendocent.nl in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 6. Annulering

 1. Indien de klant een bestelling of opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door Rekendocent.nl in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten dienen te vergoeden. Onder annulering in deze algemene voorwaarden wordt verstaan het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 7. Levering

 1. Levering schiet af zoals in overeenkomst is overeengekomen.
 2. Is een levertijd is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een levertermijn dient de Klant, Rekendocent.nl schriftelijk in gebreke te stellen. Laatstgenoemde dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Aan de leveringsverplichting van Rekendocent.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Rekendocent.nl geleverde producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van levering.
 4. Verzoekt de Klant om de levering van producten op een andere wijze dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan zullen de hieraan verbonden kosten bij de Klant in rekening worden gebracht. Het risico dat het product tijdens het vervoer tenietgaat of verloren gaat, komt voor rekening van de Klant, tenzij anders wordt overeengekomen.
 5. De Klant is gehouden de door hem bestelde zaken af te nemen. Indien de Klant weigert bestelde producten af te nemen, worden de producten opgeslagen door Rekendocent.nl. Deze bijkomende kosten komen tezamen met de bestelde producten voor rekening van Klant.

Artikel 8. Afbeeldingen

 1. Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake producteigenschappen etcetera op de internetsite van Rekendocent.nl geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Alle foto’s en video’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om gebruik te maken van enig beeldmateriaal of gedeelten ervan, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf. Bij geconstateerd misbruik zullen wij bedragen in rekening brengen zoals deze op de website vermeld staan.

Artikel 9. Betaling / prijzen

 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen opgelegd van overheidswege, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Wijzigingen in heffingen opgelegd van overheidswege worden ten allen tijde doorberekend.
 4. De klant is gehouden de factuur te voldoen voorafgaand aan de levering op een door partijen overeengekomen datum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betaling dient overgemaakt te worden op een door Rekendocent.nl op de factuur vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en dientengevolge de op dat moment wettelijke rente verschuldigd. Rekendocent.nl heeft alsdan het recht vanaf vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 3% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Rekendocent.nl toekomende rechten in deze.

Artikel 10. Incassokosten

 1. Ingeval betaling door de klant niet of niet tijdig geschiedt, zullen alle redelijke kosten aangaande extra inspanning van Rekendocent.nl voor rekening van de klant zijn.
 2. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het incassotarief van de door Rekendocent.nl ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of incassobureau.
 3. Rekendocent.nl heeft het recht de door de klanten gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Rekendocent.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 4. Een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Rekendocent.nl verschuldigde.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Rekendocent.nl zal beperkt blijven tot de bepalingen in onderhavig artikel.
 2. Rekendocent.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voort komt uit het door de klant verstrekken van onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze door Rekendocent.nl behoorden te zijn.
 3. Rekendocent.nl is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen.
 4. Rekendocent.nl is niet aansprakelijk voor beschadigingen of het verloren gaan van producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Rekendocent.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op de klant of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.
 6. Eventuele aansprakelijkheid van Rekendocent.nl zal ten allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar van Rekendocent.nl afhankelijk van de situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Als Rekendocent.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rekendocent.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
 9. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Rekendocent.nl, is laatstgenoemde niet aansprakelijk.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rekendocent.nl.

Artikel 12. Overmacht

 1. Rekendocent.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als omstandigheden die niet te wijten is aan de schuld, en noch krachtens de wet of rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Rekendocent.nl geen invloed kan uitoefenen, docht waardoor Rekendocent.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rekendocent.nl of van derden daaronder begrepen. Rekendocent.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rekendocent.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3.  Rekendocent.nl kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode een volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 4. Voor zover Rekendocent.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Rekendocent.nl gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig met de waarde van dat deel te factureren aan de klant. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Ruilen/Retour

 1. Indien de Klant wilt ruilen of retourneren, is dit slechts mogelijk indien dit vooraf bij het aangaan van de overeenkomst tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien ruilen of retournering is overeengekomen, dient de Klant het aankoopbewijs, de oorspronkelijke complete en onbeschadigde verpakking, alsmede de daarbij behorende documentatie, waaronder begrepen het garantiecertificaat aan Rekendocent.nl te overleggen.
 3. Ruilen of retournering is slechts mogelijk binnen veertien dagen na levering van het desbetreffende product.
 4. Verzendkosten die de klant maakt voor het terugzenden van een artikel zijn voor rekening van de klant en worden niet vergoed door Rekendocent.nl.
 5. Diensten geleverd door Rekendocent.nl zijn uitgesloten van de bepalingen in dit artikel en kunnen dus niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 14. Onderzoek

 1. De klant is gehouden het geleverde product of dienst direct na levering te onderzoeken op gebreken of anders zijnde constateringen dan overeengekomen. Dit dient schriftelijk dan wel elektronisch binnen 48 uur, zo volledig en gedetailleerd mogelijk gemeld worden bij Rekendocent.nl.
 2. Indien de klacht gegrond blijkt komen de kosten van een eventuele oplossing voor rekening van Rekendocent.nl indien de klacht ongegrond blijkt komen de eventueel gemaakte kosten voor rekening van de klant.

Artikel 15. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rekendocent.nl en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een afgeleverd product niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de klant Rekendocent.nl van zodanige non/conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsrechten

 1. Rekendocent.nl blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken tot het moment dat de klant zijn verplichtingen jegens Rekendocent.nl deugdelijk is nagekomen.
 2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen doen gelden, is de klant verplicht Rekendocent.nl zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te brengen.
 3. De klant is jegens Rekendocent.nl gehouden al datgene te doen om de eigendomsrechten, daar mede de intellectuele en industriële eigendomsrechten die Rekendocent.nl toekomt op grond van de wet, veilig te stellen.

Artikel 17. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Rekendocent.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere dan Rekendocent.nl toerekenbaar is.

Artikel 18. Risico-overgang

 1. Het risico op verlies of beschadiging van producten en / of diensten die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat over op het moment dat deze feitelijk aan de klant zijn geleverd.

Artikel 19. Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rekendocent.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Rekendocent.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de klant en Rekendocent.nl kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.